Regulamin sklepu internetowego bijaki.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 • Sklep internetowy BIJAKI, dostępny pod adresem internetowym bijaki.pl, prowadzony jest przez Piotra Czysza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Piotr Czysz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7841004862 , REGON 630364310.

 • Siedziba firmy, miejsce biura obsługi klienta: Łubowo 34a, 62-260 Łubowo (woj. wielkopolskie).

Dział sprzedaży

tel. 785 646 060

e-mail:[email protected]

Doradztwo Techniczne:

Łukasz Czysz

tel. 795 686 060

e-mail: [email protected]

Kontakt do właściciela:

Piotr Czysz

tel. 601 794 185

e-mail: [email protected]

 • Regulamin Sklepu BIJAKI określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz tryb zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 • Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa Piotr Czysz z siedzibą w Łubowie, przy ul. Łubowo 34a, kod pocztowy 62-260, NIP 7841004862, REGON 630364310.

 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym bijaki.pl Za jego pośrednictwem Klient może złożyć Zamówienie.

 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Dokładnie określa rodzaj oraz liczbę zamawianych Produktów.

 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 • Konto - konto klienta w Sklepie; są w nim gromadzone dane osobowe i adresowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 • Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk – miejsce, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu; w zakładce „Koszyk” możliwe jest dokonywanie zmian w Zamówieniu, np. zmniejszenie lub zwiększenie liczby Produktów lub ich całkowite usunięcie.

 • Produkt – każdy przedmiot dostępny w Sklepie, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Wymagania techniczne

 • Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 • włączona obsługa plików cookies.

§ 4 Informacje ogólne

 • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie posiadają wad fizycznych oraz prawnych. Produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niezgodnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta – „Zamówienie jako gość”.

 • Ceny podane w Sklepie są podane w różnych walutach, w zależności od wybranej wersji językowej, a mianowicie: PLN (złoty), EUR (euro), GBP (funt szterling), USD (dolar amerykański); podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 • Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

 • W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

 • Założenie Konta w Sklepie jest całkowicie darmowe.

 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych i zatwierdzonych w Formularzu rejestracji.

 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

 • W celu złożenia Zamówienia należy:

1.1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

1.2. Wówczas zostaniemy przekierowani do zakładki „Koszyk”.

1.3. W celu „Finalizacji zamówienia”, jeśli składamy zamówienie jako gość, należy uzupełnić dane osobowe i adresowe, wybrać sposób dostawy oraz płatności. Na końcu zaznaczamy przycisk “Zgadzam się z warunkami świadczenia usług”. Po dokonaniu płatności, Sprzedawca realizuje Zamówienie, o czym informuje Klienta mailowo, wysyłając stosowną wiadomość.

1.4. Jeśli posiadamy Konto, wystarczy się na nie zalogować. Wówczas nie trzeba już uzupełniać danych osobowych i adresowych.

§ 7 Płatności

Na każdy sprzedany Produkt wystawiamy paragon lub fakturę.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • przelew na konto bankowe Sklepu,

 • płatność online

 • gotówka - przy wyborze odbioru osobistego

 • za pobraniem

 • W przypadku płatności przelewem na konto Sprzedawcy, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres e-mail zawierający dane bankowe i numer zamówienia. Na dokonanie wpłaty Klient ma 7 dni.

§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży i sposób dostawy

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

 • Wszystkie zamówienia widoczne są w zakładce „Koszyk”.

 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Po otrzymaniu płatności za Produkt, przystępuje do realizacji Zamówienia. O każdym z tych etapów Klient jest informowany mailowo.

 • Klient ma prawo wyboru dwóch sposobów dostawy:

a. bezpłatny odbiór osobisty w siedzibie Sklepu

b. poprzez przewoźnika wskazanego w opisie Zamówienia.

 • Ze względu na prowadzony sklep stacjonarny Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.

 • Sklep realizuje dostawy zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

§ 9 Zwrot zamówionych Produktów

 • Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania Produktu. Ma także obowiązek zwrócić Produkt w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

 • Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 • Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1.

 • w razie odstąpienia od umowy przez konsumenta na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, to konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Towar, który w momencie zakupu jest niedostępny od ręki i jest sprowadzony na zamówienie nie podlega zwrotowi.

 • Klienci instytucjonalni (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o ile mają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) mogą skorzystać ze zwrotu towaru na własny koszt i z odpowiednim potrąceniem: 5% dla towarów dostępnych od ręki w momencie zakupu i 10% dla towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta.

§ 10 Reklamacja

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

 • Zaleca się, aby w reklamacji były zawarte konkretne informacje na temat wady Produktu, daty jej wystąpienia oraz dane osobowe składającego reklamację, wraz z jego oczekiwaniami.

 • Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy lub zwróci wartość kupionego Produktu.

 • Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

 • Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

 • wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

 • wybrany podmiot obsługujący wskazane płatności w Sklepie.

 • Klient ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ich edycji.

§ 12 Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.